System
 
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กรอบประเด็นตัวชี้วัดการตรวจราชการตามแบบ รต.62
แบบรายงานการตรวจราช ปี 62 (รต. 62)
คู่มือการใช้งานระบบ การตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (School Mapping)
สรุปข้อมูลนโยบาย ศธจ.สุราษฎร์ธานี